Categories Menu

Historischer Ruprechtmarkt, Ebersbach (Germany)

19th – 20th December 2015
Historischer Ruprechtmarkt – our traditional final gig before Christmas
Ebersbach

Sat
2:00 p.m. Historischer Ruprechtmarkt
4:00 p.m. Historischer Ruprechtmarkt
7:30 p.m. Evangelisch-Lutherischen Kirche

Sun
1:30 p.m. Historischer Ruprechtmarkt
4:30 p.m. Historischer Ruprechtmarkt